ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก |  ลืมรหัสผ่าน
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ผลงานครูดนตรี วีไอพี
สื่อแหล่งเรียนรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวิจัยดนตรี
ฟังเพลง/ร้องเพลง
ห้องเรียนดนตรี
ดาวน์โหลดเอกสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อครูดนตรี วีไอพี
ผู้สนับสนุน
คาราโอเกะประกอบการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์
เพลงคาราโอเกะประกอบการสอนภาษาไทย
ห้องเรียนกลองชุด
เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวดนตรีวิทยาลัยครูปี 31
มุมเครื่องเสียง ติดต่อเครื่องเสียง การแสดงที่นี่ครับ
กฎระเบียบน่ารู้สำหรับครูทุกกลุ่มสาระ ดาวห์โหลดได้เลย
รวมตัวอย่างงานวิจัยกลุ่มสาระศิลปะ (ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์)กว่า50เรื่อง
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด
การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย โดยใช้วีดิทัศน์
ผลของดนตรีต่อความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยมะเร็ง

กำลังออนไลน์2คน
ผู้ชมวันนี้282คน
ผู้ชมเมื่อวาน302คน
ผู้ชมเดือนนี้6624คน
ผู้ชมเดือนก่อน5811คน
ผู้ชมทั้งสิ้น361476คน

 

 

 

   งานวิจัยดนตรี
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล        ตามความถนัด รหัสวิชา ศ33202 เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ผู้รายงาน                    นายชะนะ      โชคศิริ

ปีที่พิมพ์               2551

 

บทคัดย่อ

 

                   เอกสารประกอบการเรียน   เป็นเอกสารที่สามารถใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในด้าน      การเรียนการสอน  ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้น  โดยมี   หัวข้อเรื่อง  จุดประสงค์  เนื้อหาสาระ   และกิจกรรม   เพื่อจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด     การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย   เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด รหัสวิชา  33202  เรื่องการปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด  รหัสวิชา  33202   เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบ การเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1    โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2550  จำนวน  35  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive  Random  Sampling )   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ เอกสารประกอบการเรียน  วิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด       เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชา  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด  รหัสวิชา  33202   เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4   ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ        ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้    t-test  (Dependent  Samples) 

 

วันที่ : 08 ต.ค. 2554,22:25   เข้าชม 3595 ครั้ง
โพสโดย : krudontree
ความคิดเห็นที่ 1
สุดยอดเลยพี่
เสรี   แก้วเขียวงาม    20 ต.ค. 2554 เวลา 10:30:21  


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ เฉพาะไฟล์ .jpg หรือ .gif เท่านั้น ขนาดไฟล์ควรไม่เกิน 200 kb.
Emotion ใช้เมาส์ลากที่รูป Emotion ใส่ในช่องข้อความ


เฉพาะสมาชิกเท่านั้น !